Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego pod adresem: www.hopeclothes.shop, opublikowany w dniu 1.10.2018 r.

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.hopeclothes.shop realizuje Karolina Ptak-Podłoga oraz Andrzej Iwaszko prowadzący spółkę jawną pod firmą HOPE Sp.J, na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):0000791557; NIP: 836-187-18-84; REGON: 383782402, pod adresem: ul. MSZCZONOWSKA 33/35 lok.136; 96-100 Skierniewice, Polska.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail: karolina@hopeclothes.shop oraz piotr@hopeclothes.shop.

Numer rachunku bankowego: Bank PKO BP: 16 1020 4580 0000 1302 0196 3909

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną: www.hopeclothes.shop oraz warunki korzystania z Serwisu i Sklepu.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 • § 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Danych – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 2. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 3. Kliencie – należy przez to rozumieć Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dokonującego zakupów w Sklepie;
 4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć konto w Serwisie prowadzone dla Użytkownika Zarejestrowanego pod unikalną nazwą (login), stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzi się dane Użytkownika Zarejestrowanego, a także informacje o jego działaniach w ramach korzystania ze Sklepu;
 6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz warunki korzystania z Serwisu i Sklepu;
 7. Serwisie – należy przez to rozumieć witrynę internetową Hope Clothes, znajdującą się pod nazwą domenową www.hopeclothes.shop;
 8. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem www.hopeclothes.shop prowadzony przez Sprzedającego;
 9. Sprzedającym – należy przez to rozumieć Karolinę Ptak-Podłogę, która jest wspólnikiem firmy HOPE Karolina Ptak-Podłoga Andrzej Iwaszko Spółka Jawna;
 10. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu bez rejestrowania się w Sklepie;
 11. Użytkowniku Zarejestrowanym – należy przez to rozumieć Użytkownika, który posiada Konto Klienta.
 • § 2 Postanowienia ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną ubrań i obuwia. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać zakupu towarów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać drogą elektroniczną: za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz zamówienia na stronie Sklepu.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Informacje handlowe, tj. cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o towarach znajdujące się na stronie Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowy, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zawierane są w języku polskim.
 • § 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy droga elektroniczną nieodpłatne usługi polegające na udostępnieniu Klientowi możliwości korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, w szczególności poprzez umożliwienie Klientom:

1) zakładania Konta Klienta;

2) składanie zamówień poprzez wypełnienie formularza zamówienia;

3) korzystanie z usług „koszyka”;

4) składanie zapytania o interesujący Klienta towar;

5) zamieszczanie opinii na temat towarów prezentowanych na stronie Sklepu.

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawierana jest na czas oznaczony, tj. na okres wypełniania formularza i przetwarzania zamówienia, i ulega rozwiązaniu z chwilą zaakceptowania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta.
 2. W celu założenia Konta Klienta, należy na stronie Sklepu wybrać opcję „rejestracja”, następnie wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Umowa o świadczenie ww. usługi drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta. Potwierdzenia dokonuje się poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Konto Klienta może zostać usunięte przez Sprzedawcę na wniosek Klienta. Wówczas umowa o świadczenie ww. usługi drogą elektroniczną rozwiązywana jest z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić usunięcie Konta w terminie 7 dni od doręczenia wniosku Klienta o jego usunięcie.
 4. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podawania przyczyny wypowiedzenia.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie na adres Sprzedawcy (HOPE Sp.J., ul. Mszczonowska 33/35 lok.136 96-100 Skierniewice) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: karolina@hopeclothes.shop lub piotr@hopeclothes.shop.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację, o której mowa w ust. 6, w terminie 30 dni roboczych od dnia jej doręczenia.
 7. W celu korzystania z usług wskazanych w ust. 1, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu o następujących minimalnych parametrach:

1) w przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach); zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż 1024x768;

2) urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie, dostarczone przez wytwórcę urządzenia, umożliwiające wykonywanie operacji równoważnych do przeglądarek komputerowych, o których mowa w pkt 1.

 1. Poza wymaganiami określonymi w ust. 8, konieczne jest również posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania ze wszystkich funkcji Sklepu konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi plików cookies.
 2. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do wprowadzania do systemu danych zgodnych ze stanem faktycznym, jak również z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy komputerowe) oraz niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).
 • § 4 Składanie i realizacja zamówień
 1. Za pośrednictwem Sklepu realizowane są zamówienia z Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 2. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, za pośrednictwem Sklepu realizowane są zamówienia złożone przez osoby pełnoletnie.
 3. Użytkownicy Zarejestrowani dokonują zakupu po uprzednim zalogowaniu się do Sklepu. W celu zakupu wybranego towaru należy dodać go do „koszyka” poprzez kliknięcie ikony "dodaj do koszyka" i wypełnić formularz zamówienia.
 4. Użytkownicy dokonują zakupu poprzez dodanie wybranego towaru do „koszyka” i wypełnienie formularza zamówienia.
 5. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych towarów konieczne jest podanie przez Klienta następujących Danych: imię i nazwisko (lub nazwa), adres zamieszkania (lub siedziba), a jeżeli towar ma zostać dostarczony Klientowi – również adres do doręczenia zamówionego towaru, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail, a w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą także NIP.
 6. Przed złożeniem zamówienia Klient może sprawdzić dostępność towaru kontaktując się ze Sklepem lub składając zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W przypadku gdy danego towaru nie ma w magazynie, Klient zostanie o tym powiadomiony telefonicznie lub mailowo.
 8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia Sprzedawca podejmie niezbędne kroki w celu ich wyjaśnienia poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, Sprzedawca będzie uprawniony do anulowania zamówienia.
 10. Po otrzymaniu formularza zamówienia i potwierdzeniu dostępności zamówionego towaru Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając do Klienta maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Chwilą zawarcia umowy jest otrzymanie przez Klienta wiadomości mailowej od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 11. Zamówienia mogą być składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Po złożeniu zamówienia przez Klienta w jeden z ww. sposobów, Sprzedawca wysyła do Klienta maila z pisemnym opisem złożonego zamówienia oraz ze wskazaniem możliwych sposobów płatności i dostawy. Klient potwierdza mailowo poprawność otrzymanego opisu zamówienia oraz dokonuje wyboru sposobu płatności i dostawy. Po otrzymaniu maila, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca wysyła do Klienta maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i przystępuje do realizacji zamówienia. Umowa jest zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 12. Po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a przed wysłaniem zamówienia przez Sprzedawcę, Klient może dokonać zmiany zamówienia (ilościowej lub jakościowej), jednak wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu powyższego ze Sprzedawcą. Sprzedawca powiadomi Klienta o tym, czy zmiana zamówienia będzie możliwa, a Klient zobowiązany będzie do potwierdzenia mailowo dokonania zmiany zamówienia bądź rezygnacji ze zmiany.
 13. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia:

1) po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
2) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.

 1. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu zamówionych towarów do wysyłki do Klienta lub do odbioru osobistego przez Klienta w sklepie stacjonarnym. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą jego wysłania lub przygotowania do odbioru osobistego przez Klienta.
 2. Termin realizacji zamówienia w przypadku towarów znajdujących się w magazynie wynosi nie dłużej niż 4 Dni robocze od dnia przystąpienia do realizacji zamówienia ustalonego zgodnie z postanowieniami ust. 14.
 3. W przypadku towarów nieznajdujących się w magazynie Sprzedawcy, lecz oferowanych "na zamówienie", termin realizacji zamówienia może być wydłużony, i zostanie określony przy przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do potwierdzenia mailowo, czy akceptuje tak określony termin realizacji zamówienia. Sprzedawca potwierdzi mailowo przyjęcie zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta wyraźnego potwierdzenia zaakceptowania terminu jego realizacji. W przypadku, w którym Klient nie potwierdzi akceptacji tego terminu przyjmuje się, że zrezygnował z zamówienia i w tej sytuacji, Sprzedawca jest uprawniony do jego anulowania.
 • § 5 Ceny towarów i koszty dostawy
 1. Wskazane w ofercie Sklepu ceny towarów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto.
 2. Ceny, o których mowa w ust. 1, są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są przez Sprzedawcę indywidualnie. Informacje o przyznaniu rabatu i jego wysokości są udzielane po kontakcie ze Sklepem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży – zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych obowiązujących w dniu ich złożenia. W przypadku, w którym akcja promocyjna obejmuje ograniczoną liczbę towarów, zamówienia będą przyjmowane według kolejności ich zgłoszenia, natomiast zamówienia złożone po wyczerpaniu ww. towarów nie zostaną przyjęte przez Sprzedawcę.
 4. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
 5. Ceny towarów wskazane na stronie Sklepu nie obejmują kosztów dostawy.
 6. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient.
 7. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta przesyłką kurierską (w przypadku wysyłki zamówienia na terenie Polski), z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. W tym przypadku, czas dostawy wynosi do 3 Dni roboczych od chwili wysłania zamówienia. Koszty dostawy przesyłką kurierską wynoszą: w przypadku towarów, których waga nie przekracza 1 kg – 15 zł, a w przypadku towarów, których waga przekracza 5 kg – 19 zł, natomiast zamówienia o wartości powyżej 300zł. wysyłane są bezpłatnie.  
 8. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówionego towaru, pod adresem: ul. Mszczonowska 33/35 lok.136, 96-100 Skierniewice, Polska. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o terminie odbioru.
 9. Koszty dostawy zamówienia poza granice Polski Sprzedawca ustala każdorazowo indywidualnie, po zapoznaniu się z zamówieniem Klienta, na podstawie cen obowiązujących u podmiotu, który będzie realizował dostawę do danego miejsca, a następnie informuje Klienta o ww. kosztach dostawy. W takim przypadku Klient zobowiązany jest potwierdzić mailowo w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o powyższym, czy akceptuje koszty dostawy. Sprzedawca potwierdzi mailowo przyjęcie zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta wyraźnego potwierdzenia zaakceptowania kosztów dostawy. W przypadku, w którym Klient nie potwierdzi akceptacji tych kosztów przyjmuje się, że zrezygnował z zamówienia i w tej sytuacji, Sprzedawca jest uprawniony do jego anulowania.
 • § 6 Formy i termin płatności
 1. Klient ma prawo do wyboru jednej z następujących form zapłaty:

1) w przypadku wysyłki za przedpłatą albo odbiorze osobistym za przedpłatą – przelew bankowy na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego lub płatność za pośrednictwem systemu płatności online payU (siedziba firmy: ul. Grunwaldzka 182; 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495; https://www.payu.pl/regulaminy); lub za pośrednictwem przelewu natychmiastowego za pośrednictwem Blue Media (regulamin: https://poradnik.bm.pl/regulamin-sklepu-internetowego/); lub płatności kartą płatniczą. Dostępne karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

2) w pozostałych przypadkach – płatność przy odbiorze przesyłki.

 1. Wysyłka towarów poza granice Polski jest realizowana wyłącznie w przypadku formy płatności w postaci przedpłaty.
 2. W przypadku zapłaty przy odbiorze osobistym zamówieniowego towaru możliwa jest płatność gotówką.
 3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, tj. od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 • § 7 Odstąpienie od umowy sprzedaży
 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683). Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku, w którym przedmiotem umowy sprzedaży jest FlowerBox (art. 38 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru rozpoczyna się od chwili objęcia tego towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu ze Sklepu do Konsumenta, z zastrzeżeniem ust.1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy towar, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot towaru następuje na koszt Konsumenta. Konsument jest obowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia zwracanego towaru, tj. w sposób chroniący towar przed uszkodzeniem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1-8, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w następujących przypadkach:

1) braku możliwości zmiany zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 13 (nie dotyczy to jednak towarów „na zamówienie”);

2) niezrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 16, z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę, po uprzednim bezskutecznym wyznaczeniu mu (pisemnie lub mailowo)  terminu dodatkowego na realizację zamówienia, nie dłuższego jednak niż 4 Dni robocze.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w następujących sytuacjach:

1) niewykonania przez Klienta obowiązku potwierdzenia zmiany zamówienia lub rezygnacji ze zmiany w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 13, pomimo uprzedniego bezskutecznego wyznaczenia mu przez Sprzedawcę (pisemnie lub mailowo) terminu dodatkowego na wykonanie ww. zobowiązania, nie dłuższego jednak niż 3 Dni robocze;

2) niewykonania przez Klienta obowiązku odebrania zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę za pobraniem, pomimo wyznaczenia mu przez Sprzedawcę (pisemnie lub mailowo) dodatkowego terminu na odbiór zamówienia w siedzibie Sprzedawcy, nie dłuższego jednak niż 3 Dni robocze.

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 10 jest realizowane przez złożenie drugiej stronie oświadczenia (pisemnie lub mailowo) o odstąpieniu od umowy sprzedaży wraz ze wskazaniem przyczyny powyższego. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku produktów, które są wykonywane na indywidualne zamowienie klienta (CUSTOM) nie ma możliwości ich zwrotu ani wymiany.

 • § 8 Postępowanie reklamacyjne
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji.
 2. Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte także gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie towaru. Gwarancja udzielona na sprzedany towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji Klient winien jest wypełnić protokół reklamacyjny lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) do na adres Sprzedawcy.
 4. Jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego towaru z umową Klient dostarczy reklamowany towar na adres Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny, tj. opis sprawy, w którym zostaną wyszczególnione wady towaru, data wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe Klienta, w szczególności numer telefonu i adres korespondencyjny.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji Sprzedawca udzieli na nią Klientowi odpowiedzi na piśmie lub mailowo informując o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 6. Reklamacja nie może zostać nieuwzględniona, jeżeli wady są następstwem zużycia towaru wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania.
 7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, przy czym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 9. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwróci Klientowi poniesione przez Klienta koszty przesyłki związane z reklamacją, o których mowa w ust. 4. Sprzedawca przekaże należną kwotę Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 10. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru, Sprzedający odeśle towar Klientowi na własny koszt.
 • § 9 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 2. Administratorem danych osobowych jest Karolina Ptak-Podłoga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HOPE Karolina Ptak-Podłoga, działająca pod adresem ul.Kopernika 28, 96-100 Skierniewice, Polska.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązywania umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, kontaktowania się Sprzedawcy z Klientami w zakresie wykonania ww. umów, prowadzenia Konta Klienta oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Klient ma prawo dostępu do zebranych danych osobowych i ich poprawiania. W tym celu powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy żądanie udostępnienia danych lub ich poprawienia. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do ww. żądania (na piśmie lub mailowo) w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Ww. termin jest zachowany jeżeli Sprzedawca wyśle przed jego upływem wiadomość mailową do Klienta lub nada pismo u operatora pocztowego.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 6. Niepodanie przez Klienta Danych, o których mowa w § 4 ust. 6 powoduje niemożliwość zawarcia i zrealizowania umowy.
 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych i w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 • § 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przysługuje mu prawo do:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 1. Klient będący Konsumentem może równie skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem www.ec.europa.eu. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. W uzasadnionych przypadkach Regulamin może ulec zmianie – m.in. w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa lub danych Sprzedawcy albo konieczności zmiany sposobu lub zasad sprzedaży towarów przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni przed wprowadzeniem zmiany, umieszczając na stronie głównej Serwisu informacji o powyższym zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Ww. informacja zostanie utrzymana na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy Zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę mailowo o zmianie Regulaminu. Użytkownik Zarejestrowany, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu – jest to równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika Zarejestrowanego wniosku o usunięcie Konta Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl